Sinh viên hoàn thiện báo cáo, chương trình, các kết quả cần thiết và phải được giảng viên hướng dẫn thông qua. Báo cáo đồ án tốt nghiệp phải thực hiện theo đúng định dạng trong quy định về đồ án tốt nghiệp của bộ môn. Sinh viên tải về và soạn báo cáo tốt nghiệp theo đúng định dạng

 

In và đóng báo cáo đồ án thành 3 quyển (sau khi đã chỉnh sửa và được thông qua), gồm 1 quyển bìa cứng và 2 quyển bìa mềm

 

Bản soft-copy (dạng Word) của báo cáo, chương trình, dữ liệu input, hướng dẫn cài đặt và sử dụng cùng phụ lục, tài liệu tham khảo (dạng e-document nếu có) đóng gói vào 1 file ZIP để nộp bằng cách đính kèm file và gửi đến email của bộ môn là:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với subject là "Nộp file đồ án tốt nghiệp của sinh viên..."

 

Nộp báo cáo đồ án đúng hạn (thường là trước ngày bảo vệ từ 7-10 ngày)

Liên hệ với giảng viên phản biện để được chấm sơ khảo

Trước bảo vệ tốt nghiệp 3 ngày, sinh viên làm slide thuyết trình và nộp qua email

Đánh giá đồ án

+   Chấm sơ khảo: Phản biện kiểm tra chi tiết sản phẩm và thuyết minh ĐATN của SV

+   Chấm chính thức ở hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp:

Hội đồng chấm đồ án gồm 3 hoặc 5 thành viên 

  • Hình thức bảo vệ:

+    Mỗi SV được trình bày từ 10-15 phút

+    GV hướng dẫn đọc nhận xét

+    GV phản biện đọc nhận xét và đặt câu hỏi

+    HĐ đặt câu hỏi

+    SV trả lời (tối đa 15 phút)

         +   Cho phép làm TN theo nhóm, khi đó mỗi SV báo cáo 10 phút, phản biện đặt câu hỏi cho mỗi SV. Nhóm SV trả lời trong vòng 30 phút

         +   Công bố điểm sau khi kết thúc bảo vệ tốt nghiệp.