Ngành: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành:  Mạng và Hệ thống

Thông tin chung:

 • Thời gian đào tạo chính thức: 4,5 năm  
 • Học chế:  tín chỉ
 • Tổng khối lượng kiến thức:  179  tín chỉ

Thành phần khối lượng kiến thức:

 • Kiến thức giáo dục đại cương: 56 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 123 tín chỉ, trong đó:
  • Kiến thức cơ sở ngành và ngành : 76 tín chỉ
  • Kiến thức chuyên ngành : 33 tín chỉ
  • Thực tập tốt nghiệp : 4 tín chỉ
  •  Đồ án tốt nghiệp : 10 tín chỉ

Trong thời gian 3 năm đầu, sinh viên hoàn thành khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành. Bắt đầu từ năm thứ 4, sinh viên lựa chọn chuyên ngành Mạng và hệ thống hoặc chuyên ngành Công nghệ phần mềm. Việc phân chia chuyên ngành để sinh viên có thể lựa chọn việc học các môn phù hợp với định hướng chuyên môn và trang bị các kiến thức cần thiết. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, sinh viên nhận chung 1 loại bằng là Kỹ sư Công nghệ thông tin. Nhìn chung, xu hướng đào tạo hiện nay là đào tạo vững chắc căn bản để sinh viên có thể học tiếp và làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Công nghệ thông tin.

Đối với chuyên ngành Mạng và hệ thống, sinh viên sẽ học sâu hơn về hệ thống mạng, nắm được cơ chế hoạt động, cách thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống. Đồng thời, sinh viên có khả năng tích hợp, phát triển các ứng dụng và dịch vụ trên cơ sở hạ tầng mạng và Internet gồm ứng dụng Web, ứng dụng Client/Server truyền thống, ứng dụng di động trên Android,  ứng dụng trên nền điện toán đám mây và ứng dụng Internet of Things. 

Các môn học chuyên ngành Mạng và hệ thống năm thứ 4 bao gồm:

Học kỳ 7:

1)  Lập trình ứng dụng mạng:  phát triển ứng dụng Web

2)  Chuyên đề 1: Mạng máy tính doanh nghiệp và hệ thống Window Server

3)  Mạng nâng cao: cấu hình hạ tầng mạng, chất lượng dịch vụ và hiệu năng mạng, IoT và điện toán đám mây

4)  Mô hình hóa và mô phỏng: phương pháp và công cụ mô phỏng hệ thống

5)  Trí tuệ nhân tạo

Học kỳ 8

6)  An ninh mạng: bảo vệ hệ thống mạng, bảo vệ hệ thống Server, bảo vệ các máy tính và thiết bị, bảo vệ ứng dụng mạng (Web)

7) Hệ chuyên gia:  hệ thống trợ giúp quyết định, hệ thống thông minh

8) Logic mờ và điều khiển mờ:  Trí tuệ nhân tạo, điều khiển hệ thống theo fuzzy logic 

9) Chuyên đề 2: ứng dụng thuật toán theo chương trình chuyển giao của trung tâm Samsung Mobile Center

10) Chuyên đề 3 : hệ thống và dịch vụ mạng trên Linux Server

11) An toàn và bảo mật thông tin: Cơ sở và phương pháp để bảo vệ an toàn thông tin hệ thống

12) Lập trình hệ thống mạng: phát triển ứng dụng Client/Server

Sau khi hoàn thành năm thứ 4, sinh viên có thể đăng ký tham gia thực tập ở trung tâm di động Samsung Mobile Center R&D, công ty Viettel Telecom, công ty FPT Telecom, CMC Telecom, VDC, CTIN, VTC Online,... và các doanh nghiệp khác.